Avís legal

Condicions d’accés i ús de la pàgina Web de Fundació Eulàlia Torras de Beà

Fundació Eulàlia Torras de Beà, societat de nacionalitat espanyola, amb CIF G59386110  i domicili a Barcelona C/ Santa Eulàlia, 11 informa als usuaris de les pàgines d’Internet de titularitat de Fundació Eulàlia Torras de Beà de les condicions d’accés i ús de les mateixes.

1.- L’accés i l’ús de la Pàgina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà quedarà subjecte a les presents condicions generals. L’ús en totes les pàgines web de Fundació Eulàlia Torras de Beà suposa l’acceptació plena per part de l’usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents en cada moment en el que l’usuari accedeixi a les mateixes.
Fundació Eulàlia Torras de Beà es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’ús.

2.- Propietat intel·lectual i industrial.
Tots els continguts de les pàgines web de la Fundació Eulàlia Torras de Beà estan sotmeses a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Fundació Eulàlia Torras de Beà o a tercers en el seu cas. L’usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre i quan dita còpia sigui exclusivament per el seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials.

3.- Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts
L’usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin en el seu cas dels drets de Fundació Eulàlia Torras de Beà o de tercers. L’usuari només podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició per  aquest efecte en la pàgina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà o s’utilitzin habitualment en Internet per aquesta finalitat, sempre que no suposin violació de drets de Propietat Intel·lectual/Industrial o altre dany per la pàgina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà i/o la seva informació o serveis oferts.

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà de conformitat amb la Llei, amb aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic i a fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts i a no realitzar les següents activitats: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial dels seus legítims titulars. c) provocar danys en els sistemes informàtics de Fundació Eulàlia Torras de Beà, dels seus subministradors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics, software nociu o algun altre tipus de sistemes que puguin originar danys en sistemes informàtics. d) transmetre publicitat o emetre missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

4.- Renuncies i Limitacions de responsabilitat
Fundació Eulàlia Torras de Beà no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o donats per tercers a través de la pagina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà ni dels continguts proporcionats per tercers.
Fundació Eulàlia Torras de Beà no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi del accés a la pàgina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà o de l’ús d’informació o aplicacions en ella continguda.

Fundació Eulàlia Torras de Beà no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts en la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús dels continguts de la seva pàgina web.

Fundació Eulàlia Torras de Beà no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d’Espanya. En el supòsit que tot o part dels continguts de la pàgina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit l’accés als mateixos i la seva utilització per part dels usuaris i en cas que això es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, que queden obligats al compliment de les lleis nacionals que siguin d’aplicació.
L’ús que es pugui fer de la informació i continguts que apareixen en la pàgina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà i/o de l’accés a altres pàgines web de tercers via connexions o “links” que surten en la pàgina de Fundació Eulàlia Torras de Beà es realitzaran sota l’exclusiva responsabilitat d’aquells que facin aquest tipus d’actes, no sent Fundació Eulàlia Torras de Beà responsable en cap cas dels danys o perjudicis que es puguin derivar dels esmentats usos o activitats.

5.-Complementarietat

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

6.- General
Fundació Eulàlia Torras de Beà es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de la mateixa i de les condicions d’accés i ús de la pàgina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà
Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Fundació Eulàlia Torras de Beà a títol gratuït.
El correu electrònic no serà considerat com un mitjà vàlid als efectes de presentació de reclamacions. Amb aquesta finalitat s’hauran de dirigir a la Fundació Eulàlia Torras de Beà, al C/ Santa Eulàlia, 11 de Barcelona on indicaran en cada cas el tràmits a seguir.
Totes les qüestions relatives a la pàgina web de Fundació Eulàlia Torras de Beà, es regeixen per la legislació espanyola i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre.