DRETS

 1. Dret a ser tractat amb respecte, sense cap mena de discriminació.
 2. Dret a ser atès amb competència i rigor.
 3. Dret a tenir garantida l’estricta confidencialitat de les seves dades i de qualsevol informació que ens facilitin.
 4. Dret a rebre tota la informació necessària perquè pugui entendre el problema que l’afecta /que afecta al, fill i les opcions terapèutiques possibles.
 5. Dret a participar en les decisions respecte al tractament.
 6. Dret a decidir qui volen que estigui present a la visita.
 7. Dret a ser atesos en un ambient que permeti suficient intimitat i seguretat.
 8. Dret a sol•licitar informes on hi consti tot el procés realitzat, el diagnòstic i la indicació terapèutica pertinent.
 9. Dret a demanar un canvi de professional.
 10. Dret a que se’ls faciliti la forma de presentar queixes i suggeriments per escrit i rebre’n una resposta ràpida

DEURES

 1. Deure de tractar amb respecte a tots el personal de la FETB.
 2. Deure de subministrar al professional que l’atén tota la informació necessària de forma veraç.
 3. Deure de presentar-se puntualment a les visites.
 4. Deure d’anul•lar les visites a les que no pugui acudir amb la màxima antelació possible.
 5. Deure de fer ús responsable dels recursos assistencials.
 6. Deure d’acompanyar al fill fins que entri a la visita i de ser-hi quan aquesta s’acabi.
 7. Deure de signar el document corresponent eximint de responsabilitat al centre quan els pares/representants legals del menor autoritzen a que aquest marxi sol de les visites.
 8. Deure de presentar-se a les visites correctament vestit i en condicions higièniques adequades.
 9. Deure de respectar les instal•lacions i les normes de funcionament del centre.
 10. Deure de signar el document pertinent en cas de negar-se a seguir les recomanacions del professional.
 11. Deure d’acceptar l’alta un cop s’ha acabat els procés assistencial que el centre els pot oferir.
Suscríbete
close slider