Curs teòric-pràctic d’especialització en atenció precoç des d’una perspectiva psicodinàmica i interdisciplinar

900,002.300,00

SKU: N/A Categoria:

Descripció

Curs teòric-pràctic d’especialització en atenció precoç des d’una perspectiva psicodinàmica i interdisciplinar.

Presentació

El CDIAP de Gràcia, de la Fundació Eulàlia Torras de Beà, ofereix un curs teòric-pràctic d’un any i mig per a psicòlegs que es vulguin especialitzar en Atenció Precoç.
La finalitat és fer una incursió en el món de l’atenció precoç, conèixer de primera mà el funcionament d’un CDIAP, l’atenció interdisciplinar i el treball dels diferents professionals del servei, aprofundint especialment en els processos de diagnòstic i de tractament psicològic,tant des de la part teòrica com des de la part pràctica, gaudint de l’experiència clínica d’una manera rigorosa, curosa i acompanyada.

Objectius

· Assolir coneixements sobre: les característiques de l’etapa 0-6 anys, l’atenció precoç i el CDIAP com a servei, el treball interdisciplinari i les particularitats de cada disciplina, així com les especificitats que tenen les funcions d’un psicòleg amb els nens/es en aquesta etapa.
· Adquirir eines per dur a terme processos de diagnòstic i tractament psicològics en nens/es de la primera infància.
· Posar en pràctica l’aprenentatge a través de la realització i supervisió de diversos processos diagnòstics així com d’un tractament psicològic anual dins del servei.
· Desenvolupar capacitats d’observació i de pensament necessàries en la pràctica psicològica en l’atenció precoç.
· Viure l’experiència de supervisió i la riquesa de la discussió grupal en un seminari mensual de supervisió, de manera que la teoria i la pràctica estiguin el més lligades possible

Metodologia

Participativa. Presencial en la part teòrica i combinat presencial/online en les supervisions.
Combinació de classes teòriques, pràctica i supervisió grupal (supervisions d’una hora per cada alumne en el grup, per tal d’aprofitar també les supervisions dels companys i la discussió grupal)

Calendari

BLOC 1 (TEÒRIC): L’ATENCIÓ PRECOÇ AL CDIAP EN UN EQUIP INTERDISCIPLINAR

(tercers caps de setmana de gener, febrer, març, abril i maig en divendres de 16h a 20h i dissabte de 10 a 14h) Preu: 900€

 

BLOC 2 (PRÀCTIC): DIAGNÓSTIC PSICOLÒGIC EN ATENCIÓ PRECOÇ:

Observació, pràctiques i supervisió sobre processos diagnòstics a CDIAP. Observacions i pràctiques en horari a definir segons disponibilitat de CDIAP i alumne/a (1h a la setmana). Supervisions els tercers divendres de cada mes de 16 a 20h. (de setembre 2024 a juny 2025) Preu: 900€

 

BLOC 3 (PRÀCTIC): TRACTAMENT PSICOLOGIC EN ATENCIÓ PRECOÇ

(simultani en període temporal al Bloc 2). Pràctiques i supervisió en intervenció terapèutica al CDIAP (1h a la setmana, seguida a la del Bloc 2). Pràctiques en horari a definir segons disponibilitat de CDIAP i alumne/a. Supervisions els tercers dissabtes de cada mes de 10 a 14h. (de setembre 2024 a juny 2025) Preu: 900€

Ubicació

El Bloc 1 es farà de manera presencial al Centre Koments de la FETB (C/Roselló, 77). Del Bloc 2 i del 3, les pràctiques es faran al CDIAP de Gràcia (C/Santa Eulàlia, 13) i les supervisions seran mixtes (algunes online i d’altres presencials al Centre Koments).

Programa de continguts calendaritzat:

PART TEÓRICA (BLOC 1); L’ATENCIÓ PRECOÇ AL CDIAP EN UN EQUIP INTERDISCIPLINAR:
– 16 i 17 de febrer:
o Divendres de 16 a 20h: Introducció: l’atenció precoç, el CDIAP, la perspectiva
psicodinàmica i el desenvolupament del nen sa 0-6 anys.
o Dissabte de 10 a 14h: El treball amb la família i la funció del TS al CDIAP.
– 15 i 16 de març:
o Divendres de 16 a 20h: Neuropediatria
o Dissabte de 10 a 14h: Teràpia ocupacional i psicomotricitat
– 19 i 20 d’abril:
o Divendres de 16 a 20h: Fisioteràpia
o Dissabte de 10 a 14h: Logopèdia
– 17 i 18 de maig:
o Divendres de 16 a 20h: Psicologia: Procés diagnòstic I
o Dissabte de 10 a 14h: Psicologia: Procés diagnòstic II
– 14 i 15 de juny:
o Divendres de 16 a 20h: Psicologia: Procés terapèutic I
o Dissabte de 10 a 14h: Psicologia: Procés terapèutic II

Total d’hores de classe teòrica impartida: 40h

PART PRÁCTICA (BLOC 2); DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC EN ATENCIÓ PRECOÇ:

Realització de processos diagnòstics durant un any.
Supervisió de diagnòstics divendres de 16 a 20h: 20 de setembre, 18 de octubre, 15 de novembre, 20 de desembre, 17 de gener, 21 de febrer, 21 de març, 11 d’abril, 16 de maig i 20 de juny

Total d’hores pràctiques de diagnòstic: 80h
– 3 observacions diagnòstiques: 12h aprox.
– 4 processos diagnòstics: 16h
– Temps de correcció i elaboració d’informes: 12h aprox.
– Hores seminari supervisió: 40h

PART PRÁCTICA (BLOC 3); TRACTAMENT PSICOLOGIC EN ATENCIÓ PRECOÇ:

Realització de processos terapèutics durant un any.
Supervisió de tractaments dissabte de 10 a 14h: 21 de setembre, 19 d’octubre, 16 de novembre, 21 de desembre, 18 de gener, 22 de febrer, 22 de març, 11 d’abril, 17 de maig i 21 de juny

Total d’hores pràctiques de tractament: 100 hores
– Realització de tractament: 40h aprox.
– Hores dedicades a transcriure: 20h aprox.
– Hores al seminari de supervisió: 40h

Esquema de continguts

INTRODUCCIÓ, PUNT DE PARTIDA
– L’atenció precoç: Objectius, descripció del CDIAP, model biopsicosocial, treball interdisciplinar i treball en xarxa.
– Model o orientació: La perspectiva psicodinàmica. El treball des del vincle i la relació.
– El desenvolupament de 0 a 6 anys: Característiques generals. El nen i el seu context. El nen sà i etapes en el seu funcionament. El desenvolupament a partir de la relació. El joc en les diferents etapes.

EL TREBALL AMB LA FAMÍLIA I LA FUNCIÓ DEL TREBALLADOR SOCIAL AL CDIAP
– Funció de la TS al CDIAP: Què és el TS, Motius de consulta, Diagnòstic / anàlisi de la realitat. Genograma familiar. Entrevista social. Pla de treball interdisciplinar. Tipologia d’intervencions. Indicadors socio-familiars. El treball amb la comunitat i els sistemes de protecció.
– El treball amb les famílies a l’atenció precoç: Perquè és important el treball amb la família. Què entenem per família, Conceptes de família, Funcions parentals i tipus de vinculació, Incidència en la família quan hi ha patologia moderada o greu, Models (composició ) i funcionaments ( organitzatius ) del sistema familiar. Eines pel procés assistencial

NEUROPEDIATRIA
– Desenvolupament del cervell: Processos cerebrals des de l’etapa prenatal
– Neurodesenvolupament: Etapa perinatal: visió ecològica, regulació del nadó i del lactant, signes d’alerta.
– Trastorns del neurodesenvolupament: classificació, diagnòstic, diagnòstic diferencial, visió transdisciplinar, impacte del diagnòstic i dol en la família.
– Abordatge dels trastorns del neurodesenvolupament: treball centrat en el nen, la família i en el entorn proper.
– Funcions del neuropediatra dintre d’un equipo de CDIAP.

TERÀPIA OCUPACIONAL I PSICOMOTRICITAT
– La Teràpia ocupacional al CDIAP: Què és la Teràpia Ocupacional, Que fa un/a TO en un CDIAP, quines dificultats del desenvolupament pot abordar un/a TO, el concepte de Integració sensorial (sistemes sensorials, funcionament i dificultats del processament sensorial).
– Àrees de treball del TO en pediatria: Activitats de la vida diària (alimentació, vestit, higiene, joc, son). Extremitats superior. Motricitat gruixuda i fina. Habilitats perceptives.
– Exploració i tractament en TO: Diferenciar exploració de teràpia ocupacional i exploració de psicomotricitat. Tipus de tractament que podem fer. Explicació de tipus grup que podem duu a terme.

– La Psicomotricitat en atenció precoç: Concepte de psicomotricitat. Autors. Tipus de psicomotricitat (relacional, vivencial, etc.), especificitats en l’etapa 0-6. Possibles intervencions des de la psicomotricitat.

FISIOTERAPIA
– Intervenció del Fisioterapeuta al CDIAP: Què és la fisioteràpia, Tipologia de nens i Funció del Fisioterapeuta al CDIAP
– Característiques del desenvolupament psicomotriu i senyals d’alarma.
– Exploració de fisioteràpia: Entrevista familiar, observació qualitativa i exploració del nen petit (sense marxa autònoma), i del nen gran (amb marxa adquirida). Valoració del to muscular, de les articulacions, de l’equilibri la postura i els sentits.
– El Tractament fisioterapèutic: Casos de detecció i diagnòstic precoç . Recent nascuts als que se’ls diagnostica en neixer algun tipus de trastorn. Nens entre 3 i 18 mesos amb el motiu de consulta d’endarreriment psicomotor . Nens de més de 2 anys amb marxa ja adquirida. Grups piscina amb totes les possibles característiques

LOGOPEDIA
– Intervenció del logopeda al CDIAP: Què és la logopèdia. Motiu de consulta i diagnòstic.
– El desenvolupament del llenguatge i la comunicació: Què entenem per llenguatge, què entenem per parla, què necessitem per comunicar-nos (precursors del llenguatge), evolució normal del llenguatge, senyals d’alerta, la relació entre Llenguatge i pensament, diferenciació amb l’altre.
– Exploració logopèdica: Alteracions-trastorns del llenguatge, de la parla, de la comunicació i de la veu, Dificultats auditives, proves-tests específics.
– Tractament logopèdic: Característiques del tractament logopèdic, sistemes augmentatius i alternatius de comunicación (UTAC).
– El treball amb la família des de la logopèdia, actituds que generen o no comunicació. –

PSICOLOGIA: PROCÉS DIAGNÒSTIC
– Les funcions del psicòleg al CDIAP: Funció integradora, el treball amb la família, el diagnòstic i el tractament.
– Característiques de la valoració diagnòstica en AP: Primera Visita i anamnesi, setting, material i entorn, presencia dels pares (o no) a l’exploració, motiu de consulta, símptoma manifest o latent. Classificació diagnòstica als CDIAPs de Catalunya.
– La posició del terapeuta durant l’exploració: Transferència, contratransferència, actitud d’observació.
– Principals eines de valoració diagnòstica a l’etapa 0-3 (observació i joc): Actitud, conducta, contacte i relació, El joc com a element diagnòstic, Vincle i estil relacional, Tests de intel·ligència i/o escales evolutives, ADOS2, PDI.
– Eines complementaries a l’etapa 3-6: Tests de personalitat, El dibuix
– Orientació diagnòstica: el diagnòstic des de la perspectiva psicodinàmica, la Visita devolutiva, l’acompanyament en el diagnòstic, Pla Terapèutic.

PSICOLOGIA: PROCÉS TERAPÈUTIC
– Tractament psicològic al CDIAP: Què és un tractament psicològic; quan hem de plantejar tractament; El tractament o intervenció psicològica: un vestit fet a mida. Com es planteja el tractament des de la perspectiva psicodinámica. Com preparem les primeres sessions de tractament.
– Les funcions i actitud del terapeuta. Com es posiciona.
– Objectius del tractament: en funció de la valoració, del tipus de tractament i dels recursos que tenim.
– El joc i la relació com a eina terapèutica. El material de joc.
– Altres eines terapèutiques: setting, acolliment, receptivitat, observació, contratransferencia, elaboració i interpretació.
– Tipus de intervencions/ tractaments psicològics al CDIAP: Intervenció focal breu, seguiment, tractament mare/pare- nen/a, tractament individual (tractament d’estimulació global del desenvolupament/ psicoteràpia), grups de dos o més nens, grups interdisciplinars. Treball amb pares.
– El final de tractament

Equip docent

Coordinadora del Curs de AP: Berta Requejo (brequejo@fetb.org)
Professionals del CDIAP de Gràcia de la FETB:
Sunsi Segú: Treballadora social i terapeuta familiar. CDIAP i CSMIJ de Gràcia. Directora assistencial de la FETB. (veure CV)
Berta San José: Psicòloga sanitària. CDIAP de Gràcia. Coordinadora del CDIAP de Gràcia (veure CV)
Elisabeth Gil: Psicòloga sanitària. CDIAP de Gràcia. Psicòloga a la UCIN de Sant Pau. (veure CV)
África de Miquel: Psicòloga sanitària i psicoterapeuta. CDIAP de Gràcia . Psicòloga a la UCIN de Sant Pau durant 7 anys. (veure CV)
Berta Requejo: Psicòloga sanitària, psicoterapeuta, i psicoanalista (IPB-SEP). CDIAP de Gràcia. (veure CV)
Anna Capdevila: Psicòloga sanitària, psicoterapeuta i logopeda. CDIAP de Gràcia (veure CV)
Mireia Fusté: Logopeda. CDIAP de Gràcia (veure CV)
Stefano Petrella: Neuropediatra. CDIAP de Gràcia (veure CV)
Enric Gras: Fisioteràpeuta. CDIAP de Gràcia (veure CV)
Inma Villa: Terapeuta ocupacional i psicomotricista. CDIAP de Gràcia (veure CV)

Preus

Mòdul 1: 900€
Mòdul 2: 900€
Mòdul 3: 900€

Mòduls 1+2 o 1+3: 1600€
Mòduls 1+2+3: 2300€

Informació addicional

Horari

Próximament: curs 2023-2024

Període de matrícula

Contacte Docencia@fetb.org.

Ubicació

kOMENTS | Carrer del Roselló, 77. 08029 Barcelona.

Idioma

Bilingüe català i castellà

Mòduls

Mòdul 1, Mòduls 1 i 2, Mòduls 1 i 3, Mòduls 1, 2 i 3