Curs teòric d’especialització en atenció precoç des d’una perspectiva psicodinàmica i interdisciplinar

900,00

Categoria:

Descripció

Curs teòric-pràctic d’especialització en atenció precoç des d’una perspectiva psicodinàmica i interdisciplinar.

Presentació

El CDIAP de Gràcia, de la Fundació Eulàlia Torras de Beà, ofereix un curs teòric de sis mesos per a psicòlegs, treballadors socials, logopedes, fisioterapeutes, neuropediatres, psiquiatres infantils, psicopedagogs, psicomotricistes o terapeutes ocupacionals que es vulguin especialitzar en Atenció Precoç.
La finalitat és fer una incursió en el món de l’atenció precoç, conèixer de primera mà el funcionament d’un CDIAP, l’atenció interdisciplinar i el treball dels diferents professionals del servei de manera integrada.

Objectius

· Assolir coneixements sobre: les característiques de l’etapa 0-6 anys, l’atenció precoç i el CDIAP com a servei, el treball interdisciplinari i les particularitats de cada disciplina i de les funcions dels diferents professionals.
· Desenvolupar capacitats d’observació i de pensament necessàries en la pràctica professional en l’atenció precoç.
· Fer ponts entre la teoria i vinyetes clíniques que compartiran els docents al llarg de la formació, de manera que la teoria sigui el més propera possible a la realitat de la pràctica professional.

Metodologia

Participativa. Exposició dels docents i discussió grupal.

Calendari

BLOC 1 (TEÒRIC): L’ATENCIÓ PRECOÇ AL CDIAP EN UN EQUIP INTERDISCIPLINAR

tercers caps de setmana de gener, febrer, març, abril i maig en divendres de 16h a 20h i dissabte de 10 a 14h.

Ubicació

Es farà de manera presencial al Centre Koments de la FETB (C/Roselló, 77).

Programa de continguts calendaritzat:

PART TEÓRICA (BLOC 1); L’ATENCIÓ PRECOÇ AL CDIAP EN UN EQUIP INTERDISCIPLINAR:

– 16 i 17 de febrer:
o Divendres de 16 a 20h: Introducció: l’atenció precoç, el CDIAP, la perspectiva
psicodinàmica i el desenvolupament del nen sa 0-6 anys.
o Dissabte de 10 a 14h: El treball amb la família i la funció del TS al CDIAP.
– 15 i 16 de març:
o Divendres de 16 a 20h: Neuropediatria
o Dissabte de 10 a 14h: Teràpia ocupacional i psicomotricitat
– 19 i 20 d’abril:
o Divendres de 16 a 20h: Fisioteràpia
o Dissabte de 10 a 14h: Logopèdia
– 17 i 18 de maig:
o Divendres de 16 a 20h: Psicologia: Procés diagnòstic I
o Dissabte de 10 a 14h: Psicologia: Procés diagnòstic II
– 14 i 15 de juny:
o Divendres de 16 a 20h: Psicologia: Procés terapèutic I
o Dissabte de 10 a 14h: Psicologia: Procés terapèutic II

Total d’hores de classe teòrica impartida: 40h

Esquema de continguts

INTRODUCCIÓ, PUNT DE PARTIDA
– L’atenció precoç: Objectius, descripció del CDIAP, model biopsicosocial, treball interdisciplinar i treball en xarxa.
– Model o orientació: La perspectiva psicodinàmica. El treball des del vincle i la relació.
– El desenvolupament de 0 a 6 anys: Característiques generals. El nen i el seu context. El nen sà i etapes en el seu funcionament. El desenvolupament a partir de la relació. El joc en les diferents etapes.

EL TREBALL AMB LA FAMÍLIA I LA FUNCIÓ DEL TREBALLADOR SOCIAL AL CDIAP
– Funció de la TS al CDIAP: Què és el TS, Motius de consulta, Diagnòstic / anàlisi de la realitat. Genograma familiar. Entrevista social. Pla de treball interdisciplinar. Tipologia d’intervencions. Indicadors socio-familiars. El treball amb la comunitat i els sistemes de protecció.
– El treball amb les famílies a l’atenció precoç: Perquè és important el treball amb la família. Què entenem per família, Conceptes de família, Funcions parentals i tipus de vinculació, Incidència en la família quan hi ha patologia moderada o greu, Models (composició ) i funcionaments ( organitzatius ) del sistema familiar. Eines pel procés assistencial

NEUROPEDIATRIA
– Desenvolupament del cervell: Processos cerebrals des de l’etapa prenatal
– Neurodesenvolupament: Etapa perinatal: visió ecològica, regulació del nadó i del lactant, signes d’alerta.
– Trastorns del neurodesenvolupament: classificació, diagnòstic, diagnòstic diferencial, visió transdisciplinar, impacte del diagnòstic i dol en la família.
– Abordatge dels trastorns del neurodesenvolupament: treball centrat en el nen, la família i en el entorn proper.
– Funcions del neuropediatra dintre d’un equipo de CDIAP.

TERÀPIA OCUPACIONAL I PSICOMOTRICITAT
– La Teràpia ocupacional al CDIAP: Què és la Teràpia Ocupacional, Que fa un/a TO en un CDIAP, quines dificultats del desenvolupament pot abordar un/a TO, el concepte de Integració sensorial (sistemes sensorials, funcionament i dificultats del processament sensorial).
– Àrees de treball del TO en pediatria: Activitats de la vida diària (alimentació, vestit, higiene, joc, son). Extremitats superior. Motricitat gruixuda i fina. Habilitats perceptives.
– Exploració i tractament en TO: Diferenciar exploració de teràpia ocupacional i exploració de psicomotricitat. Tipus de tractament que podem fer. Explicació de tipus grup que podem duu a terme.

– La Psicomotricitat en atenció precoç: Concepte de psicomotricitat. Autors. Tipus de psicomotricitat (relacional, vivencial, etc.), especificitats en l’etapa 0-6. Possibles intervencions des de la psicomotricitat.

FISIOTERAPIA
– Intervenció del Fisioterapeuta al CDIAP: Què és la fisioteràpia, Tipologia de nens i Funció del Fisioterapeuta al CDIAP
– Característiques del desenvolupament psicomotriu i senyals d’alarma.
– Exploració de fisioteràpia: Entrevista familiar, observació qualitativa i exploració del nen petit (sense marxa autònoma), i del nen gran (amb marxa adquirida). Valoració del to muscular, de les articulacions, de l’equilibri la postura i els sentits.
– El Tractament fisioterapèutic: Casos de detecció i diagnòstic precoç . Recent nascuts als que se’ls diagnostica en neixer algun tipus de trastorn. Nens entre 3 i 18 mesos amb el motiu de consulta d’endarreriment psicomotor . Nens de més de 2 anys amb marxa ja adquirida. Grups piscina amb totes les possibles característiques

LOGOPEDIA
– Intervenció del logopeda al CDIAP: Què és la logopèdia. Motiu de consulta i diagnòstic.
– El desenvolupament del llenguatge i la comunicació: Què entenem per llenguatge, què entenem per parla, què necessitem per comunicar-nos (precursors del llenguatge), evolució normal del llenguatge, senyals d’alerta, la relació entre Llenguatge i pensament, diferenciació amb l’altre.
– Exploració logopèdica: Alteracions-trastorns del llenguatge, de la parla, de la comunicació i de la veu, Dificultats auditives, proves-tests específics.
– Tractament logopèdic: Característiques del tractament logopèdic, sistemes augmentatius i alternatius de comunicación (UTAC).
– El treball amb la família des de la logopèdia, actituds que generen o no comunicació. –

PSICOLOGIA: PROCÉS DIAGNÒSTIC
– Les funcions del psicòleg al CDIAP: Funció integradora, el treball amb la família, el diagnòstic i el tractament.
– Característiques de la valoració diagnòstica en AP: Primera Visita i anamnesi, setting, material i entorn, presencia dels pares (o no) a l’exploració, motiu de consulta, símptoma manifest o latent. Classificació diagnòstica als CDIAPs de Catalunya.
– La posició del terapeuta durant l’exploració: Transferència, contratransferència, actitud d’observació.
– Principals eines de valoració diagnòstica a l’etapa 0-3 (observació i joc): Actitud, conducta, contacte i relació, El joc com a element diagnòstic, Vincle i estil relacional, Tests de intel·ligència i/o escales evolutives, ADOS2, PDI.
– Eines complementaries a l’etapa 3-6: Tests de personalitat, El dibuix
– Orientació diagnòstica: el diagnòstic des de la perspectiva psicodinàmica, la Visita devolutiva, l’acompanyament en el diagnòstic, Pla Terapèutic.

PSICOLOGIA: PROCÉS TERAPÈUTIC
– Tractament psicològic al CDIAP: Què és un tractament psicològic; quan hem de plantejar tractament; El tractament o intervenció psicològica: un vestit fet a mida. Com es planteja el tractament des de la perspectiva psicodinámica. Com preparem les primeres sessions de tractament.
– Les funcions i actitud del terapeuta. Com es posiciona.
– Objectius del tractament: en funció de la valoració, del tipus de tractament i dels recursos que tenim.
– El joc i la relació com a eina terapèutica. El material de joc.
– Altres eines terapèutiques: setting, acolliment, receptivitat, observació, contratransferencia, elaboració i interpretació.
– Tipus de intervencions/ tractaments psicològics al CDIAP: Intervenció focal breu, seguiment, tractament mare/pare- nen/a, tractament individual (tractament d’estimulació global del desenvolupament/ psicoteràpia), grups de dos o més nens, grups interdisciplinars. Treball amb pares.
– El final de tractament

Equip docent

Coordinadora del Curs de AP: Berta Requejo (brequejo@fetb.org)
Professionals del CDIAP de Gràcia de la FETB:
Sunsi Segú: Treballadora social i terapeuta familiar. CDIAP i CSMIJ de Gràcia. Directora assistencial de la FETB. (veure CV)
Berta San José: Psicòloga sanitària. CDIAP de Gràcia. Coordinadora del CDIAP de Gràcia (veure CV)
Elisabeth Gil: Psicòloga sanitària. CDIAP de Gràcia. Psicòloga a la UCIN de Sant Pau. (veure CV)
África de Miquel: Psicòloga sanitària i psicoterapeuta. CDIAP de Gràcia . Psicòloga a la UCIN de Sant Pau durant 7 anys. (veure CV)
Berta Requejo: Psicòloga sanitària, psicoterapeuta, i psicoanalista (IPB-SEP). CDIAP de Gràcia. (veure CV)
Anna Capdevila: Psicòloga sanitària, psicoterapeuta i logopeda. CDIAP de Gràcia (veure CV)
Mireia Fusté: Logopeda. CDIAP de Gràcia (veure CV)
Stefano Petrella: Neuropediatra. CDIAP de Gràcia (veure CV)
Enric Gras: Fisioteràpeuta. CDIAP de Gràcia (veure CV)
Inma Villa: Terapeuta ocupacional i psicomotricista. CDIAP de Gràcia (veure CV)

Informació addicional

Horari

Próximament: curs 2023-2024

Període de matrícula

Contacte Docencia@fetb.org.

Ubicació

kOMENTS | Carrer del Roselló, 77. 08029 Barcelona.

Idioma

Bilingüe català i castellà